Skocz do zawartości

Marceli99

Użytkownicy
  • Ilość treści

    3
  • Rejestracja

  • Ostatnio

Reputacja

0 Neutral
  1. Przyznam szczerze, że nginx mnie zniszczył. Mam taki config dla drugiego serwera postawionego na Archu. Tam działa pojedyncza apka napisana w symfony. Mam też osobny serwer gdzie chciałem przenieść tę aplikację i uruchomić dwie pozostałe - Debian 9. Zamysł był taki, że serwer posłuży mi jako przechowalnia dem. Ponadto chciałem mieć jeszcze malutki katalog na testowanie skryptów w czystym PHP, no i umieszczałbym tam to co robimy w szkole. Próbowałem przenieść cały config, uprzednio odpowiednio go modyfikując i kasując SSL, ale rezultat był jeden... Biała strona, brak erroru, pusto w logach. Nie znalazłem też informacji jak rozdzielić serwer na katalogi, wystarczy dać location /apka1, location /apka2 ? Oryginalny config, który działa. #user html; worker_processes 4; events { worker_connections 4096; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; sendfile on; #tcp_nopush on; client_max_body_size 8M; keepalive_timeout 35; ## # Gzip Settings ## gzip on; gzip_disable "msie6"; gzip_vary on; gzip_proxied any; gzip_comp_level 9; gzip_buffers 16 8k; gzip_http_version 1.1; server{ listen 80; server_name localhost; return 301 https://www.domena.pl$request_uri; } server { listen 443 ssl; server_name domena.pl www.domena.pl; error_page 404 /404.php; ssl_protocols TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/www.domena.pl/privkey.pem; root /usr/share/nginx/html/public; # pod symfony ####### SYMFONY ####### location / { try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args; } location ~ \.php { try_files $uri /index.php =404; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; } location ~ \.php$ { return 404; } error_log /var/log/nginx/symfony_error.log; access_log /var/log/nginx/symfony_access.log; } } Config na debianie 9. user www-data; worker_processes auto; pid /run/nginx.pid; events { worker_connections 768; } http { include mime.types; default_type application/octet-stream; index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; sendfile on; #tcp_nopush on; client_max_body_size 8M; keepalive_timeout 35; ## # Gzip Settings ## gzip on; gzip_disable "msie6"; gzip_vary on; gzip_proxied any; gzip_comp_level 5; gzip_buffers 16 8k; gzip_http_version 1.1; server { listen 80; server_name uw493.mikr.us; error_page 404 /404.php; root /var/www/html/chocobb/public; # pod symfony ####### SYMFONY DDWRT ##### location / { try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args; } location ~ \.php { try_files $uri /index.php =404; fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; } location ~ \.php$ { return 404; } error_log /var/log/nginx/symfony_error.log; access_log /var/log/nginx/symfony_access.log; } } Tym razem zwraca mi error 502, a logi święcą pustką.
  2. Ok, przetestuję. Wydaję się to dobrym pomysłem. Dziękuję
  3. Cześć, mam sobie nginxa i postawione tam demo aplikacji napisanej w symfony. Jest OK, ale chciałbym ten serwer wykorzystać też do innych celów i nie wiem jak przerobić default aby obsłużyć inne katalogi. Specyfika symfony wymaga trochę innej konfiguracji. Ogólnie w głównym katalogu mam apkę w symfony. Mam sobie dodatkowo jeden katalog powiedzmy test/ gdzie mam różne testowe aplikacje spoza symfony i chcę je obsłużyć. Obecny config po dodaniu nazwy katalogu do adresu i wskazaniu bezpośrednim na plik wyrzuca 404. server { listen 80 default_server; listen [::]:80 default_server; root /var/www/html/public; index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name _; location / { try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args; } location ~ \.php { try_files $uri /index.php =404; fastcgi_pass 127.0.0.1:9000; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name; fastcgi_param SCRIPT_NAME $fastcgi_script_name; fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$; fastcgi_index index.php; include fastcgi_params; } location ~ \.php$ { return 404; } }
×
×
  • Utwórz nowe...

Ważne informacje

Korzystając z forum, wyrażasz zgodę na: Warunki korzystania z serwisu, Regulamin, Polityka prywatności.